Česky English
Deutsch Español Français Polski Pусский

Bezpečnost

Bezpečnost výrobku byla testována Institutem pro testování a certifikaci, a.s. zkušební labolatoří číslo 1004.3. Zkušební protokol č. 3335/09 bude zaslán prodejci, nebo dovozci na požádání.

Přečtěte si prosím pěčlivě bezpečnostní pokyny:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Přístroj připojujte pouze do zásuvky, která odpovídá technickým parametrům přístroje. Přístroj včetně trafa a zástrčky nikdy neponořujte do vody. Nepoužívejte přístroj venku, nebo ve vlhkých prostorách (sklep, bazén). Nezapínejte, pokud je poškozena přívodní šňůra či vidlice, zařízení upadlo, či bylo namočeno. Dbejte, aby přívodní šňůra nepřišla do styku s horkými povrchy. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Dbejte aby síťová vidlice zůstala vždy přístupná. Opravy elektrických částí může provádět jen osoba oprávněná. Vypněte zařízení ze zásuvky, pokud jej právě nepoužíváte a to i na krátkou dobu. Vypněte zařízení před čištěním.

Nebezpečí popálení

Toto zařízení při používání má horké povrchy. Oblasti s vyšší teplotou jsou označeny touto značkou. Během provozu a po jeho ukončení se nedotýkejte takto označených oblastí. Dbejte zvýšené opatrnosti. Nedotýkejte se rozsvícených refl ektorů ani předřazených barevných filtrů! Spotřebič používejte tak, aby se děti nemohly dotýkat horkých povrchů a věnujte mu pozornost. Změnu filtrů provádějte výhradně posunutím pomocí přiložené spony. Nepoužívejte poškozené filtry.

Nebezpečí požáru

Nenechávejte přístroj v provozu bez dohledu ani v nepřetržitém provozu déle než 120 minut. Nevkládejte před reflektor více než 2 filtry vedle sebe z důvodu odvětrání. Dbejte na to, aby se reflektor a předřazený filtr nedotýkaly žádného předmětu či rekvizity. Spodní reflektor zásadně nepoužívejte při použití spodní plošné kulisy. Přístroj připojte do sítě jen v rozloženém stavu. Po použití přístroj odpojte vždy od sítě. Přístroj nechte před sbalením alespoň 10 minut zchladnout po opojení přístroje ze sítě.

Nebezpečí věcných škod

Osvětlení divadla používejte jen na produkci. Prodloužíte tak životnost halogenových žárovek. Nepoužívejte předřazený filtr déle než 30 minut. Pak nechte filtr alespoň 5 minut zchladnout. Po ukončení dějství vždy ihned odsuňte předřazený filtr. Prodloužíte tak jeho životnost. Chraňte filtr před prudkým lokálním zchlazením, nedotýkejte se filtru mokrou rukou. V případě poškození krytu reflektoru je nutno zařízení vypnout a po zchladnutí kryt vyměnit.

Likvidace

Chcete-li se s výrobkem rozloučit, zlikvidujte ho v souladu s platnými předpisy. Informace získáte u komunální sběrny.

© Interbubak s.r.o. | vyrobila: MediaFabríca